PRAVIDLÁ VÝZVY

„Loctite challenge“/ „Loctite výzva“

1. Organizátor výzvy a jej účel

Organizátorom výzvy je HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava (ďalej len „organizátor“).

2. Trvanie výzvy

Výzva prebieha na území Slovenskej republiky a trvá od 10.6. 2024, 00:00 hodín, do 28.7. 2023, 23:59 hodín. Tieto pravidlá platia výhradne na území Slovenskej republiky.

3. Zverejnenie pravidiel výzvy

Pravidlá výzvy (ďalej len „pravidlá“) budú zverejnené na webových stránke www.loctite-superbond.sk pred zahájením výzvy a budú dostupné po celú dobu trvania výzvy.

4. Podmienky a obmedzenia týkajúce sa účasti vo výzve

Každá osoba, ktorá je spôsobilá k právnym úkonom, staršia než 18 rokov a s trvalým pobytom a poštovnou adresou v Slovenskej republike, má právo sa zúčastniť výzvy.

Z účasti nie sú vylúčení zamestnanci organizátora, ich najbližší rodinní príslušníci a všetci ostatní zamestnanci alebo osoby akokoľvek súvisiace s organizátorom. Neplnoleté osoby sa môžu zúčastniť výzvy so súhlasom zákonného zástupcu, môžu získať odmenu za podmienok splnených pravidiel výzvy.

Každý účastník je výhradne zodpovedný za obsah zverejnenej fotografie. Publikovanie obsahu v rozpore s právami tretích strán alebo obsahu, ktorý je neslušný, vulgárny, neúctivý alebo nezákonný, nie je povolené. Uvádzanie nepravdivých informácií za účelom podvodu alebo účasť v rozpore s platnými zákonmi a predpismi nie sú povolené. Organizátor si vyhradzuje právo odstrániť tento účastníkom zaslaný obsah a vylúčiť účastníka z výzvy.

5. Odmena/Darček

Každý účastník, ktorý uverejní post na Instagram alebo Facebook s hashtagom (#) LoctiteChallengeSK, bude zaradený do zlosovania o mestský bicykel v hodnote 300 EUR.

  • Doba trvania: od 10.6. 2024, 00:00 hodín, do 28.7. 2023, 23:59 hodín.
  • Žrebovanie o hlavnú cenu, mestský bicykel, prebehne 31.7. a výherca bude zverejnený na FB a IG profile Loctite v stories a kontaktovaný súkromnou správou.

6. Forma účasti

Pre účasť vo výzve sú účastníci po dobu trvania výzvy povinní nahrať fotografiu svojho projektu spolu pod daným hashtagom na svoj instagramový alebo facebookový profil. Fotografia musí obsahovať recykláciu/vylepšenie/opravu veci, ktorú účastník nevyhodil ale opätovne použil.

Účasťou vo výzve udeľuje účastník organizátorovi nevýhradnú licenciu zahŕňajúcu právo použitia každej zaslanej fotografie pre propagačné účely po celom svete, vrátane použitia alebo spracovania inými spoločnosťami z koncernu Henkel s uvedením mena autora, časovo a obsahovo neobmedzenú, a bez akejkoľvek samostatnej odmeny s výnimkou odmeny, na ktorú má účastník nárok, ak spĺňa podmienky.

7. Výber výhercov súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť jedna osoba zaslaním neobmedzeného počtu fotografií. V rámci tejto súťaže môže byť každému účastníkovi udelená na základe hlasov iba jedna cena bez ohľadu na počet registrovaných fotografií.

8. Oznámenie o udelenej odmene a jej odovzdaní

Darček bude výhercovi doručený na adresu, ktoré poskytli písomne, e-mailom.

V prípade, že nebude možné darček doručiť na adresu oznámenú organizátorovi alebo si účastník darček neprevezme, má sa za to, že sa práva na prevzatie darčeka vzdal.

9. Dodržovanie pravidiel

Účasťou na súťaži účastníci potvrdzujú, že sa zoznámili s pravidlami súťaže a s podmienkami účasti na výzve.

10. Ochrana a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje účastníkov výzvy spracováva organizátor v rozsahu prevádzkovateľa osobných údajov. Organizátor sa zaväzuje v priebehu súťaže nakladať so zhromaždenými osobnými údajmi v súlade so zákonom o výkone všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EU) 2016/679.

Osobné údaje účastníkov súťaže, ktoré sami poskytli, a ktorými sú meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa, budú spracovávané za účelom realizácie výzvy a za účelom doručenia uvedených cien na ich adresy  a ak ste na to udelili výslovný súhlas tak aj za účelom aby boli zverejnené mená výhercov darčeka.

Osobné údaje účastníkov výzvy sú spracovávané za účelom registrácie do výzvy, vedenie evidencie účastníkov, vyhodnotenie výzvy, informovanie výhercov a zaslanie darčekov. Právnym základom pre toto spracovanie sú tieto pravidlá výzvy, ktoré predstavujú zmluvnú dohodu medzi účastníkom výzvy a usporiadateľom výzvy, ktorým je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.

Príjemcom osobných údajov účastníkov vo výzve sú nasledujúce spoločnosti:

  • HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Účasťou vo výzve účastník potvrdzuje, že bol informovaný o spracovaní osobných údajov pre účely uvedené v týchto pravidlách, ktoré budú vykonávať osoby podieľajúce sa ako na realizácii výzvy.

Zhromaždené osobné údaje účastníkov budú uschované do ukončenia výzvy a 90 dní potom a po uplynutí doby budú trvalo zmazané, okrem údajov vyžadovaných podľa právnych predpisov. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov má každý účastník právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania, ako aj právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.

Odvolanie súhlasu -

Účastníci môžu svoje práva uplatniť kontaktovaním poverenej osoby pre ochranu osobných údajov usporiadateľa na adrese: dataprotectionsk@henkel.com. V prípade, že sa účastník súťaže domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci tejto výzvy, došlo k porušeniu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, má právo podať sťažnosť na niektorom dozornom úrade, najmä v štáte jeho obvyklého pobytu, mieste výkonu jeho zamestnania alebo mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Účastník, ktorý udelil osobitný súhlas, môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu organizátora uvedenú v bode 1  týchto pravidiel v prípadoch, kedy sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Najneskôr do 15 dní od podania žiadosti prestanú byť osobné údaje účastníka využívané pre účely výzvy, o čom bude účastník osobne informovaný.

11. Ostatné podmienky

Organizátor si vyhradzuje právo výzvy a domeny kedykoľvek v priebehu výzvy zmeniť, zrušiť či inak upraviť. Pravidlá výzvy môžu byť v priebehu výzvy menené alebo dopĺňané. Organizátor výzvy nezodpovedá za žiadne škody ani za žiadne majetkové či nemajetkové ujmy spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek úkonov, účasťou vo výzve ani darčekmi vo výzve alebo v súvislosti s nimi. Organizátor súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry v prípade prepravy poštou. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu výzvy bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu vylúčiť súťažiaceho a zmazať jeho príspevky, a to ak účastník poruší podmienky uvedené v týchto pravidlách alebo ak jeho konanie v rámci výzvy bude v rozpore s oprávnenými záujmami Organizátora alebo iných účastníkov, alebo bude v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky či dobrými mravmi.

Účastníci nemajú na základe tejto výzvy, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie, než na plnenie výslovne stanovené v týchto pravidlách a organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných podmienok. Odmenený nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec darčeka výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

Darček vo výzve nie je možné reklamovať.

Výsledky výzvy sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné.